Etüd, Proje ve Mühendislik

MGS, 2011 yılında gerekli teknik personel ve altyapıyı tamamlayarak çeşitli sektörlerin etüt, proje ve mühendislik hizmetlerini yürütmek amacıyla “Proje Tasarım Departmanı” oluşturmuştur. MGS; proje tasarım departmanı deneyimli kadrosuyla özellikle enerji, çevre ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara mühendislik ve müşavirlik hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Yeni teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eden uzman kadrosuyla, kaliteden ödün vermeden güvenli, ekonomik ve çevre ile uyumlu projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Atık Depolama Tesisleri Projeleri

Su Yapıları

Ulaşım

Altyapı Projeleri

Master Plan ve Planlama Hizmetleri

Harita Alımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetleri

Harita Alımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetleri
 • image
 • image
 • image
 • image

Karasal Harita

Karasal haritalama çalışmalarımızda, haritası çıkarılacak alanın metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Çalışmalarımızdaki amaç haritalanacak alanı, daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal bilgilerin üretimi ve projelerin yer yüzünde konumunun hassas olarak belirlenmesidir.

Batımetrik Haritalama

Batımetrik harita çalışmalarımız kapsamında, sualtı alanı boyunca su derinliği ölçülmekte ve haritalaması yapılmaktadır. Deniz, göl vb. alanların derinliklerinde ölçüm olarak batımetrik haritalardan faydalanılmaktadır.

Batımetrikharita, belirli bir alanda derinlemesine okyanus, deniz veya gölleri temsil eder. Renk ve kontur çizgileri dahil olmak üzere çeşitli gösterimleri, kullanabilir. Bazı batımetrik haritalar sualtı derinlik düzeylerindeki farklılıkları bir bölgede göstermek için kullanılabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Hizmetleri

Coğrafi koordinatlı tüm şekillerdeki bilginin görüntülenmesi, etkili bir şekilde bulup-çıkarma, kaydetme, güncelleme, irdeleme, analiz ve personel, bilgisayar donanımı, yazılımı ve coğrafik verilerin organize edilmiş koleksiyonu olarak tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bölgesel planlanmada hemen hemen her bölgede kullanılmaktadır.

Arazi planlama ile ilgili topoğrafik, jeolojik, hidrojeolojik vb. bilgiler veri katmanları oluşturacak şekilde CBS içerisinde bir veri tabanına şekillendirilirler. Daha sonra amaca yönelik olarak bu veritabanındaki bilgiler çeşitli analiz ve sorgu teknikleri kullanılarak şekillendirilir ve sonuç haritaları türetilir. Elde edilen sonuç haritaları çeşitli planlama çalışmalarında kullanılmaktadır.

Jeolojik ve Jeoteknik

Jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamında, jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanları olan yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol vb.) yer seçimi ve bu yapıların stabilite analizleri; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi konularında kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

MGS Jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamındaki misyonumuz, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel, kamu ve devlet sektörünün ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini sürekli geliştirebilen bir çözüm ortağı olabilmektir.

MGS olarak jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamındaki çalışanlarımızın, Dünya’da yayınlanmış son makalalere ulaşmaları ve bu makalelerin gerçek zamanlı uygulamalarına vakıf olabilmeleri için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz.

Çalışma ortaklarımıza, bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgiler vererek, bizden hizmet alacakları projelerde, fayda-maliyet ilkesi doğrultusunda bu yenilikleri nasıl ve hangi amaçla uygulayacağımız anlatılır. Böylece yapacağımız projelerde çalışma ortaklarımıza Dünya’da uygulanan en son teknik ve metotlar sunulmuş olmaktadır.

Yenilikçi anlayışımızla, fayda – maliyet gözetmeksizin gerçekleştirilen basmakalıp projelerin aksine, yapacağımız projelerde maliyet analizine önem vermekte ve optimum yerinde çözümler üretmekteyiz.

Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar

Depremsellik Risk Analizi ve Güçlendirme Çalışmaları

Madencilik Hizmetleri

Jeotermal Arama ve Değerlendirme

Madencilik Hizmetleri
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan tüm teknik destek çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp, ekonomik fayda sağlayacak duruma gelmesi sürecindeki tüm aşamalarda yer almaktayız. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş tüm teknik desteği sağlamaktayız. Hizmet kapsamımız maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içermektedir.

Açık Ocak Tasarımı

Açık ocak tasarımı yapımının her aşamasında bilgisayar tabanlı programlardan yararlanılmaktadır. Öncelikle ocaktan çıkarılacak olan ekonomik değer taşıyan malzeme ve ekonomik değeri olmayan malzeme jeolojik etütlerin yardımıyla belirlenir. Üretilecek bloklar planlanır, kullanılacak ekipmanlar belirlenir. Ocağın yönelim doğruları oluşturulur. Blok elde etme yöntemleri ocak özelliklerine göre optimize edilir. Bu optimizasyonla minimum enerji tüketimiyle ( petrol yakıtları, elektrik, su vb. ) maksimum blok kazancı hedeflenmektedir. Blok çıkarılması sırasında oluşabilecek blok kaybının minimize edilmesi için üretim planları oluşturulur.

Sistematik Cevher Yatağı Tespiti

Cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Jeokimyasal davranışları ve dağılımları cevherleşme alanında saptayabilmek için iz elementleri cevher yatağı olarak araştırılan alanlarda ayrıntılı olarak inceleyip analiz etmek gerekmektedir. Cevher yatağının araştırıldığı alanlarda birçok örnekleme yapılır. Bu örneklemeler içinde kayaç örneklemesi, toprak örneklemesi, vb örneklemeler bulunmaktadır. İnceleme ve analiz sonuçları gerek literatür verileri ile gerekse gerçek zamanlı olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrası cevherin ekonomik yönü değerlendirilir. Cevhere erişilebilirlik ve bunun maliyeti analiz edilir.

Jeotermal Arama ve Değerlendirme
 • image
 • image

Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde var olan ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Isının oluşturduğu bu kaynaklar oluşum şekillerine göre yüksek miktarda enerji bulundururlar. Termal enerji kaynaklarını tespit edebilmek uzmanlık isteyen bir konu olup, jeolojik, jeokimyasal, minerolojik, hidrojeolojik, jeofizik araştırmalarının birlikte uygulanıp değerlendirilmeleriyle yapılır.
Jeotermal aramanın genel amacı enerjinin ekonomik olarak üretilebileceği bir jeotermal sistemin bulunmasıdır. Jeotermal enerji kayakları geniş alanlarda aranmaya başlanıp, araştırmalar sonucunda veriler elde edildikçe, araştırılan alan daraltılır. Böylece jeotermal kaynağa ulaşma süresi kısalmış olur. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda fayda-maliyet kriteri göz önünde bulundurulmuş olup, dolayısıyla yapılan araştırma çalışmaları ekonomik olmuş olur.

İşletme Ruhsatı başvuruları öncesinde hazırlayacağımız işletme projeleri, entegre kullanım, doğal çıkışlı kaynak, jeotermal rezervuarının korunması, çevrenin kirletilmemesi ve jeotermal sistemden sürdürülebilir üretim ilkesi gibi kriterler doğrultusunda hazırlanmaktadır. İşletme projelerinin hazırlanması sonrası olan ruhsat süresince yapılacak faaliyetlerin ve işlemlerin bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, kaynağın araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak en verimli şekilde değerlendirilmesine ilişkin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 2007 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında hizmet vermekteyiz. Hizmet kapsamında arazide gerekli yüzey araştırmaları yapıldıktan sonrasında elde edilmiş veriler değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonrasında yapılması gerekli olan çalışmalar (sondaj kuyusu sayısı, derinlikleri, lokasyonları, jeofiziki çalışmalar vb.) belirlenir. Tüm çalışmalarımız, Fayda-Maliyet kriterlerince yapılmakta olup, uygulamalarımızda en son bilgi ve teknolojiden yararlanmaktayız.

Termal enerji kaynaklarını tespit edebilmek uzmanlık isteyen bir konu olup, jeolojik, jeokimyasal, minerolojik, hidrojeolojik, jeofizik araştırmalarının birlikte uygulanıp değerlendirilmeleriyle yapılır. Dolayısıyla yapacağımız tüm ön etüt ve ön fizibilite çalışmalarında termal enerji kaynağının tüm özelliklerini doğru ve net bir şekilde belirleyip, yapılacak olan ekonomik analizin kararlı oluşunu sağlarız.

İnşaat ve Drenaj İşleri
 • image
 • image
 • image
 • image

MGS Proje bünyesinde bulunan teknik kadrosu ile yüzey suyu drenaj sistemleri tasarımı, altyapı projeleri ve farklı taşkın tekerrür yağış verileri için dere ıslahı projelendirme hizmeti sunmaktadır. Sunmuş olmuş hizmet kapsamında Dünya’da kabul görmüş uluslararası standartlara göre modellemeler yapılmakta ve model sonuçlarına göre dizayn yapılmaktadır. MGS projelendirme konusundaki deneyimini, saha uygulamalarına aktarmış ve bunun sonucu olarak altyapı ve drenaj projelerinin İnşaat uygulama işlerinde de başarılı olmuştur. Bu başarı sayesinde farklı sektörde hizmet veren firmaların saha uygulama işlerinde çözüm ortağı olmuştur.