Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birimi

MGS, gerçekleştirilmesi planlanan ve/veya faaliyette olan projelerden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve bu etkilerin bertaraf edilmesi ya da en aza indirgenmesi ile ilgili olarak çevre değerleri, ekonomik ve sosyal yapı da göz önünde bulundurularak alternatif çözümlerin geliştirilmesi kapsamında sürdürülebilir çalışmalar yürütmektedir.

Çevre Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası pek çok firma için sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevre konuları artık en ön safhalarda yer almaktadır. Bu firmalar kurumsal yapılarında mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çevre birimi ve/veya çok sayıda çevre mühendisi bulundurmakta olup sektörel çalışmalardan ve dünya genelindeki uygulama ve gelişmelerden haberdar olmak ve daha entegre bir bakış açısıyla çevresel konuların yürütülmesini sağlamak adına üst düzey danışmanlık hizmetleri almaktadır.

Çevre Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuat ve duyurular kapsamında firmaların çevresel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili verilen hizmettir.

Sıfır Atık Danışmanlığı

Atıkların, çevre değerlerine en uygun şekilde ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi kapsamında verilen hizmetler bütünüdür. Günlük yaşantımızda türlü kolaylıklar sebebiyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen plastiklerin; sık ve çok amaçlı kullanılması, hafif ve düşük maliyetli olması sebebiyle günümüzde kullanımının muazzam şekilde artması ve plastiklerle eş zamanlı diğer atık türleri için de dünyanın alarma geçmesi sebebiyle ‘SIFIR ATIK’ konusu gündeme gelmiş, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde konu ile ilgili farklı çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizde ise Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmiş ve yayınlanan iki taslak yönetmeliğin ardından 12 Temmuz 2019 tarihinde de beklenen Sıfır Atık Yönetmeliği 30829 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Sıfır Atık Yönetim Model’inin uygulanma çalışmalarının daha verimli ve sistemli olarak yürütülmesi için ‘Sıfır Atık Yönetim Planı’nın hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Sıfır Atık Yönetim Planı, bu yönetimin anlaşılmasını sağlayacak, mevcut durumu ortaya koyacak ve hedeflere ulaştıracak hareketleri belirlemek amacıyla hazırlanıp yol haritasını belirler.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı

Geri kazanım katılım payı (GEKAP), Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğerürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilir.Piyasaya süren,bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerini veya ambalajlı eşya/malzemelerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya ve malzemeler için ürünün ya da eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ise piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir.Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil) ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı (toplam beyan miktarının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan dönemini kapsadığı ay sayısına oranı) 50.000 Türk Lirası'ndan fazla olan piyasaya süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil), Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan tüm bildirim ve beyanların (iade ve mahsuplaşmaya esas işlemler dahil) muhasebe sorumlusu ve çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Karbon Ticareti ve Sera Gazı Danışmanlığı

Özellikle karbon ticareti ve gönüllü karbon piyasası konularının gündemde olduğu son yıllarda sera gazı üzerine yapılan çalışmalara da daha büyük önem verilmeye başlanmıştır. MGS olarak bu konuda aşağıda verilen kapsamda hizmet verilmektedir;

Taraf Bağımsız Denetimler

Bağımsız denetimler, 3. Taraf denetimler olarak da ifade edilir, bir sistemin belirtilen kriterleri karşıladığını yerinde doğrulama amacıyla riski azaltmak, kaliteyi kontrol etmekve yasal gereklilikleri karşılamak için tasarlanmış çok çeşitli hizmetler bütünüdür. MGS, 3. taraf denetimlerde bağımsız bir kurum olarak çalışmaktadır. MGS’nin denetim hizmetleri müşterilerimize yükümlülüklerine, uluslararası ve yerel düzenlemelere, gönüllü standartlara ve kendi gereksinimlerine uyduğuna dair güven sağlar. Bağımsız üçüncü taraf denetim hizmetlerimiz kalite, sağlık, güvenlik ve çevre yönetiminin yanı sıra verimlilik ve varlık bütünlüğünü de kapsar. Enerji santrallari, inşaat ve altyapı projeleri, endüstriyel tesisler gibi pek çok sektörde 3. taraf belgelendirme hizmetleri vermekte ve yasal denetimler yapmaktayız.

Yeşil Etiket/ Eko-Etiket Danışmanlığı

19 Ekim 2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği içerisinde ifade edilen sektör ve kriterler Bakanlık tarafından ilan edileceği belirlenerek netlik kazanmamıştı. Etiket logosu da aynı şekilde henüz belirlenmemişti. 13 Mayıs 2019 tarihinde ‘Ülkemizde enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik edecek, çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlayacak, ilave pazarlara açılma imkanı sağlayacak, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılması ve tüketilmesinde bilinci artıracak olan Ulusal Çevre Etiket Sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan "Ulusal Çevre Etiketi Projesi" kapsamında 66/2010 sayılı AB Eko-Etiket Direktifine uyumlu olarak 3 sektörde (tekstil, seramik, temizlik kağıdı)’ eko etiket kriterleri yayınlanmış ve logo belirlenmiştir. Çevre etiketi kullanımı 4 yıl süre için verilir. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda süre uzatılabilir. Toksik, çevreye zararlı, kanserojen, mutajen madde içeren ürünlerin, tıbbi ve veteriner ürün ve malzemelerin, yem ve gıda ürünlerin varlığı durumunda çevre etiketi verilmemektedir. MGS, kriterler doğrultusunda çevresel etki ve emisyon hesaplamalarının yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması ve ilgili kurumdan takibinin yapılması için gerekli hizmeti vermektedir.

Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme Operatörü Eğitimleri

Atıksu Arıtma Tesisleri Projelendirmesi ve Onay Süreçlerinin Yönetilmesi

Çevre Danışmanlığı
 • Firmaların faaliyet konuları ile ilgili mevzuat araştırması, yorumlanması, raporlanması vb. tüm konularda firmaların bilgi talebinin karşılanması
 • Mevzuat yükümlülükleri hakkında düzenli olarakbilgi notlarının hazırlanması
 • Resmi kurumlarla koordinasyonun sağlanması
 • Sektörel bazlı bilgilendirme sunumlarının hazırlanması
 • Firma tarafından talep edilen konularda eğitim ve tatbikat organizasyonlarının yapılması
 • Firma talebi ve içeriğine göre tarafsız denetimlerin yapılması ve denetim sonuçlarının raporlanması
 • Kurum denetimlerine eşlik edilmesi ve denetimle ilgili koordinasyonun sağlanması
 • Firma için talep edilen konulardayönetim metodu seçeneklerinin geliştirilmesi

Bu kapsamda devam eden projeler;

 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
 2. Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
 3. Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Çevre Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerekli izin ve lisansların alınması
 • Çevre mevzuatı açısından periyodik yasal uygunluk denetimlerinin yapılması
 • Atık Yönetimi ve Atık Minimizasyonu çalışmalarının yapılması
 • Emisyon envanterinin hazırlanması ve emisyon değerlerinin kontrolü
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi
 • Su ve AtıksuYönetim planlarının hazırlanması
 • Yasal beyan ve bildirimlerin yapılması
 • Çevre Yönetimi ve Çevre Mevzuatı eğitimlerinin verilmesi
 • Çevre tatbikatlarının planlanması ve koordinasyonun yapılması
GEKAP Danışmanlığı

MGS, bu kapsamda işletme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

 • Kapsama hangi ürünlerle girdiğine dair yorum yapma
 • Mevzuata uyum için bir kurumun yapması gereken konusunda yol gösterme
 • Sektör ve iş koluyla alakalı yasal gereksinimlere uygunluğunu sağlama rehberliği
 • GEKAP Sistemine kayıt danışmanlığı
 • GEKAP Sistemine bildirim danışmanlığı
 • GEKAP Sistemine beyan ve ödeme konusunda rehberlik
 • GEKAP Süresi ile ilgili kayıt saklama yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme ve kayıt saklama sistematiğinin önerilmesi
 • Sürekli değişen ve gelişen mevzuat konusunda bilgilendirme
 • Yasal mevzuata karşı kurumun hazır olup olmadığını sistematik biçimde test etme
Karbon Ayak İzi /Ticareti ve Sera Gazı Danışmanlığı
 • Kaynak akışları, emisyon kaynakları ve noktaları, ölçüm aletleri, prosedürler ve risk analizinin değerlendirilmesi
 • Sera gazı izleme planlarının hazırlanması/revize edilmesi
 • İlgili yıla ait sera gazı emisyon raporunun hazırlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi ve sera gazı emisyon raporunun hazırlanması
 • Sera gazı emisyon raporunun doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanması sürecinin takip edilmesi