Sanat Yapıları

Karayollarının projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Harita ve Plankote Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Yol Güzergah Çalışmaları
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yol Modellenmesinin Yapılması
 • Yol Altyapısı ve Üstyapısı Tasarımı ve Projelendirilmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması