image
image
image
image
image
image

Bu sistemlerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Harita ve Plankote Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Raylı Sistem Güzergah Çalışmaları
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Raylı Sisteme Ait Altyapı ve Üstyapı Tasarımı
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması

Raylı Sistemler

Raylı sistemler, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine paralel olarak tüm Dünyada ulaşımda önemli bir yere sahip olmuştur. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde çok büyük ray ağları olduğu bilinmektedir. Raylı sistemler gerek ulaşımın karayoluna göre daha hızlı sağlanması gerek kaza oranının daha düşük olması dolayısıyla birçok ülkede tercih edilen sistemlerdir. Raylı sistem projeleri, ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.