• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması

Kül Depolama Tesisleri

Termik santrallerde kömürün yanması sonucu oluşan külllerin öncelikle geri dönüşümü sağlanılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda uçucu kül, çimento, hazır beton, briket, ateş tuğlası ve sanayi gibi değişik sektörlerde kullanılmak üzere geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Termik santrallerden kaynaklı külün ekonomik olarak değerlendirilememesi durumunda, atık küllerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve depolanması amacıyla kül depolama tesisleri tasarlanmaktadır.Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması ve Raporlanması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması ve Raporlanması