• image
 • image
 • image

Karayollarının projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Harita ve Plankote Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Yol Güzergah Çalışmaları
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yol Modellenmesinin Yapılması
 • Yol Altyapısı ve Üstyapısı Tasarımı ve Projelendirilmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması

Karayolları

Karayolları konusunda birçok proje yapılarak gerek ülkemiz gerek Dünya ulaşım ağının genişlemesi sağlanmıştır. Bu sayede karayolu sektörü zaman içinde büyük gelişimler göstermiş ve farklı teknolojilerden yararlanılmaya başlanmasıyla çalışmalar hızlı bir şekilde bitirilmeye başlanmıştır. Bu durum daha fazla projenin kısa süre içerisinde uygulamaya konulmasına olanak sağlamıştır.

Karayolu projeleri, ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosuyla hazırlanmaktadır.